نقشه شوم تبدیل ایران به 5 کشور

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با سرهنگ کوشکی مدیر حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس در رابطه با عملیات فتح خرمشه9ر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۳ خرداد ۱۳۹۹