ویترای روی سفال

کاشانه مهر

آموزش ویترای روی سفال توسط خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ خرداد ۱۳۹۹