96 ، سال بد تولید کنندگان

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای مختار زادگان مخترع و کار آفرین نمونه کشوری در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۸ خرداد ۱۳۹۹