مجسمه خرس

هنری

آموزش مجسمه خرس  توسط خانم سربی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۱۰ خرداد ۱۳۹۹