سلامت کار و پیشگیری از کرونا

نگاه روز

گفتگو با سرکار خانم زهرا مومنی رئیس گروه معاونت سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با اقدامات این معاونت در اجرا طرح فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از کرونا

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۱۰ خرداد ۱۳۹۹