پروتکل های بهداشتی در محیط کار 

نگاه روز

گفتگو با سرکار خانم زهرا مومنی رئیس گروه معاونت سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با پروتکل های بهداشتی پیشگیری از کرونا در محیط کار 

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۱۰ خرداد ۱۳۹۹