فیروزآباد در شاهنامه فردوسی

فارسی شو

روایت شاعر فیروزآبادی از داستان های این شهرستان در شاهنامه

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۳ خرداد ۱۳۹۹