ویترای روی سفال-قسمت دوم

هنری

آموزش هنر ویترای بر روی سفال توسط خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

بخش هنری
۱۳ خرداد ۱۳۹۹