آخرین آمار کرونا در فارس، 13خرداد 99

کرونا

دکتر همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۳ خرداد ۱۳۹۹