روایت یک فتح ...

مستند

مستند فعالیت های انقلابی قبل از انقلاب عده ای از جوانان شیرازی برای سرنگونی رژیم شاه و دستگیری و شکنجه این افراد به وسیله ساواک و تلاش های آنان برای پیروزی انقلاب اسلامی
 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۸ خرداد ۱۳۹۹