خاتم شیراز رو از چی درست می کنند؟ 

فارسی شو

گپ و گفتی با هنرمند شیرازی در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۰ خرداد ۱۳۹۹