کمک های مومنانه مردم مرودشت

در استان

در استان
کمک های مومنانه مردم مرودشت به افراد نیازمند

رویداد های استان فارس
۲۱ خرداد ۱۳۹۹