مرگ ناشی از مسمومیت با الکل

ویژه

مرگ ناشی از مسمومیت با الکل
لزوم آگاهی بخشی و افزایش سواد مردم در برنامه ها  و همچنین برخورد با سودجویانی که با جان مردم بازی می کنند.

پیشنهاد ما به شما
۲۱ خرداد ۱۳۹۹