امید بازگشت چند کارخانه فارس به چرخه تولید

فضای مجازی

امید به بازگشت چند کارخانه بزرگ فارس به چرخه تولید
سفر رییس دستگاه قضا به استان فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۴ خرداد ۱۳۹۹