پتانسیل های شهرستان زرقان

فارسی شو

پتانسیل های شهرستان زرقان از زبان  احمدی منش فرماندار  در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۵ خرداد ۱۳۹۹