نگارستان، بی درنگ

نگارستان

نگارستان، واژه بلا درنگ درسته یا بی درنگ؟ 

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
۲۵ خرداد ۱۳۹۹