جهاد سازندگی امتداد دفاع مقدس

فارسی شو

سرگرد سرور زاده مسئول جهاد سازندگی سپاه فجر فارس در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۹ خرداد ۱۳۹۹