اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

جهش تولید

دکتر صمدی دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز در برنامه جهش تولید از مشکلات بخش های صنعتی می گوید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲۹ خرداد ۱۳۹۹