نوید رونق تولید در صنعت فارس

جهش تولید

فتوحی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲۹ خرداد ۱۳۹۹