خاطره ای شنیدنی از روز حمله عراق به فاو

فارسی شو

انصاری فرمانده گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی فارس در دوران دفاع مقدس 
فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ خرداد ۱۳۹۹