آخرین کسوف قرن چهاردهم زیر سایه کرونا

فضای مجازی

مصلح رییس رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲ تیر ۱۳۹۹