فارس در آستان وضعیت قرمز کرونا - 03 تیر 99

کرونا

دکتر همتی ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۴ تیر ۱۳۹۹