افزایش مبتلایان کرونا در فارس - 04 تیر

کرونا

دکتر همتی ،  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۴ تیر ۱۳۹۹