نقش پارک های علم و فناوری در اقتصاد

جهش تولید

دکتر صمدی دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز در برنامه #جهش_تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۵ تیر ۱۳۹۹