برنامه های پارک علم و فناوری در سال 99

جهش تولید

دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۵ تیر ۱۳۹۹