آفتاب شیراز

مستند

مستند آفتاب شیراز و معرفی سومین حرم اهل بیت علی السلام و حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام

مستند های تولیدی مرکز فارس
۷ تیر ۱۳۹۹