آخرین آمار کرونا در فارس - 07 تیر 99

کرونا

دکتر همتی ،  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۷ تیر ۱۳۹۹