جا مدادی شیشه ای

کاشانه مهر

آموزش ساخت یک مدل جا مدادی آویز با وسایل بازیافتی 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ تیر ۱۳۹۹