علل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ 

رادیو پیگیر

کیومرثی , معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس در رادیو پیگیر

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۹ تیر ۱۳۹۹