چه کنیم که نجات پیدا کنیم؟

طرح قرآنی 1454

پیروی از قرآن راه نجات بشر 

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۴ با محوریت «قرآن، خانواده و آرامش»
۱۰ تیر ۱۳۹۹