آیا کرونا با پیوند ریه درمان می شود؟

سلامت باشید

دکتر شمسایی فر فلوشیب پیوند اعضا در برنامه ضربان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۲ تیر ۱۳۹۹