ظرفیت ها و موانع تولید در فارس

جهش تولید

شعرا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  کشاورزی شیراز در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۱۲ تیر ۱۳۹۹