آخرین وضعیت کرونا در فارس, 15 تیرماه 99

کرونا

دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۵ تیر ۱۳۹۹