شما کرونا را باور کرده اید؟

در شهر

مصاحبه با مردم شیراز در باره میزان رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا در فارس

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۷ تیر ۱۳۹۹