آشنایی با فوت و فن قنادی

گمپ گلا

 گزارشی از آشنایی بچه ها با شغل قنادی در برنامه گمپ گلا

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۱۷ تیر ۱۳۹۹