افزایش قیمت مرغ و کمبود عرضه

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
افزایش قیمت مرغ و کمبود عرضه آن در بازار.
کیامرثی ، معاون تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۷ تیر ۱۳۹۹