افتتاح چند طرح عمرانی در فارس

فارسی شو

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۸ تیر ۱۳۹۹