هر سیگار یک شلیک به قلب

صبحگاهی

دکتر کجوری فوق تخصص قلب و عروق از مضررات سیگار برای قلب و عروق می گویند

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۸ تیر ۱۳۹۹