چالش بیمه بیکاری کارگران در روزهای کرونایی

جهش تولید

 گفت و گویی چالشی در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۱۹ تیر ۱۳۹۹