لزوم صرفه جویی در مصرف برق

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
 لزوم صرفه جویی در مصرف برق
احمدی ، مدیر روابط عمومی رکت توزیع برق شیراز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۱ تیر ۱۳۹۹