سیر صعودی کرونا در تابستان 99

رادیو پیگیر


رادیو پیگیر 
 سیر صعودی کرونا در تابستان 99
کریمی -معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۲ تیر ۱۳۹۹