کارخانه صنایع غذایی -سیدان

در استان

در استان 
کارخانه صنایع غذایی در سیدان -مرودشت

 

رویداد های استان فارس
۲۴ تیر ۱۳۹۹