خاطرات یک پزشک

کاشانه مهر

داستان ها و حکایت های جذاب خودتون رو برای ما بفرستید تا در اتاق داستان با اجرای آقای یزدان پور برای مخاطبان روایت شود

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۴ تیر ۱۳۹۹