مهمترین وظیفه پیامبران

آینه باشیم

موشن گرافی آینه باشیم
با موضوع امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف
۲۴ تیر ۱۳۹۹