کاهش بوی فاضلاب ورودی شرق شیراز

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
 کاهش بوی فاضلاب ورودی شرق شیراز
بهروزی -مدیر عامل آبفای شیراز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۴ تیر ۱۳۹۹