شما ماسک میزنید؟

عبور از کرونا

گزارش مردمی از سطح شهر شیراز و نظرات مردم در مورد ماسک و پیشگیری از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۵ تیر ۱۳۹۹