مکانیزم شورای نگهبان برای حفاظت از کیان کشور

برنامه های تلویزیونی

دکتر صادقی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در برنامه حکایت فتح

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۶ تیر ۱۳۹۹