شعر خوانی طنز

شب پارسی

شعر خوانی طنز آقای خضری با موضوع تاسیسات در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶