ازدواج به سبک ایل

کاشانه مهر

گفتگو با خانواده رحمانی زوج قشقایی که از آداب و رسوم ریبای قوم قشقایی برای ازدواج میگویند

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ مرداد ۱۳۹۹