سهم ناچیز ایران از بازار جهانی زعفران

جهش تولید

گفتگو با مهندس شعرا در رابطه با کشت زعفران در فارس و چالش های پیش روی این محصول

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲ مرداد ۱۳۹۹